Emojitip↘️ 含义:右下箭头

↘️右下箭头

复制和粘贴

复制并粘贴此表情符号:↘️复制

基本信息

表情符号↘️ (表情符号风格)
简称右下箭头
被称为东南方向
Apple NameDown-Right Arrow
代码点U+2198 FE0F

2198 - 右下箭头

FE0F - 变体选择符-16

短代码:arrow_lower_right:
十进制ALT+8600 ALT+65039
Unicode 版本1.1 (1993-06-01)
Emoji 版本1.0 (2015-08-04)
类别
子类别
关键词标识, 方向, 东南, 右下箭头

随着时间的兴趣指数

↘️ (2198 FE0F) Popularity rating over time100755025016-6-1217-8-1318-10-1419-12-1521-2-14

Date Range: 2016-06-12 - 2021-06-12

Update Time: 2021-06-13 09:14:48 Asia/Shanghai